Παραδείγματα: 2310123456 για σταθερό και 6948123456 για κινητό.